Lokal kursplan

 

bild - arkitekturuppgift - Måluppfyllelse

Betygsmål eleven kan uppnå i arkitektarbetet (klicka på målet för att veta mer):


G-nivå


ha förmåga att se och framställa bilder och former med hjälp av traditionella och moderna metoder och tekniker


kunna använda egna och andras bilder i bestämda syften (syftet här är att ni ska kunna kommunicera för era klasskamrater och mig hur er byggnad ser ut och fungerar)


vara orienterad om aktuella verksamheter inom bildområdet (bildområdet vi undersöker nu är arkitektur!)


VG-nivå


Eleven skapar uttrycksfulla bilder och former med hjälp av såväl traditionella metoder och tekniker som moderna visuella medier (kan ni uppnå genom att göra en spännande presentation med hjälp av dator, projektor eller annan teknisk utrustning) och tillämpar ett kritiskt förhållningssätt i arbetet (t.ex. att ni väger för och nackdelar med er byggnad, material, funktion m.m).


Eleven använder bilder i kombination med andra gestaltningsformer för att kommunicera idéer och tankar i bestämda syften (andra gestaltningsformer kan vara ord, musik, drama, film, poesi etc.)


Eleven tolkar bilder självständigt och förstår termer och grundläggande begrepp inom bildområdet samt har tillägnat sig ett språk om bild och använder det i bildsamtal. (ett mål som syftar till hur ni presenterar ert arbete och er förmåga att diskutera era klasskamraters arbeten)


Eleven jämför och finner särdrag i olika kulturella och konstnärliga uttryck (jämför er egen och era klasskamraters arkitektur med andra byggnader eller design)


MVG-nivå


Eleven arbetar utifrån egna idéer, finner förebilder, söker metoder och tekniska lösningar i olika konst- och bildtraditioner och bearbetar på ett konstruktivt sätt idémässiga, formmässiga och praktiska problem som uppstår i det egna bildarbetet. (Det är alltså värdefullt att ni själva hittar förebilder inom arkitekturområdet, någon speciell byggnadsstil eller arkitekt som ni sätter er in i för att sedan göra någonting eget utav det.)


Eleven använder bilden i kombination med andra uttrycksformer för att kommunicera egna tankar och idéer och sätta frågor under debatt. (T.ex. att ni genom er arkitekturpresentation vill uppmärksamma något samhällsproblem som miljö/hållbar utveckling, toalettbrist i parken, skolmiljön, bostadsbristen, att unga rör sig för lite eller något annat)BETYGSMÅLEN KAN NI ALLTSÅ NÅ GENOM ERT EGET ARBETE, ER PRESENTATION OCH ER FÖRMÅGA ATT DISKUTERA ANDRAS REDOVISNINGAR. LYCKA TILL/FREDRIK