Lokal kursplan

 

Kunna analysera och kritiskt granska konstbilder, bilder för reklam och propaganda, nyheter och information i form av tredimensionell gestaltning, stillbilder och rörliga bilder (G)

Syftar till att kunna diskutera, prata om och skriftligt kunna analysera bilder, skulpturer och filmer.

Hur arbetar vi med målet? Genom bildanalyser i olika genre, reklamuppgift, diskutera och redovisa.

Anknytning till uppnåendemål i andra skolämnen:

Svenska: - aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt, (G)

kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och teater, (G)

Eleven argumenterar i diskussioner och grupparbeten för den egna åsikten, ställer frågor som hör till ämnet, lyssnar på andra och granskar sina egna och andras argument. (VG)

 

bild - Kursplan utifrån mål